ศูนย์รวมความรู้ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

มาตรฐานที่ล้างตาและอ่างล้างตาฉุกเฉิน

ANSI Z358.1-1998

 

ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

1. นายจ้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือคนงานต้องสำรวจ ตรวจสอบความต้องการในการใช้ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน

2. ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องมีคุณภาพและลักษณะตรงตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับกันได้

3. ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องเข้าถึงได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพสามารถชะล้างสารอันตรายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ต้องมีสัญญาณเสียงหรือไฟกะพริบหากมีการใช้งาน

5. นายจ้างจะต้องดูแล ตรวจสอบรวมทั้งทดสอบการใช้งาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

6. นายจ้างต้องจัดทำคู่มือวิธีการใช้และอบรมการใช้งานให้แก่คนงาน

 

ลักษณะและประสิทธิภาพของ ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน

ตามมาตรฐาน ANSI Z358.1-1998

 

ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)

                

1. น้ำที่ถูกปล่อยออกมาต้องมีความเร็วที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนงาน ทั้งนี้ ฝักบัวจะต้องปล่อยน้ำได้อย่างน้อย 75.7 ลิตร/นาที (LPM)หรือ 20 แกลลอน/นาที (GPM) ที่แรงดัน 30ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที

2. อุปกรณ์การควบคุมปิด-เปิด (วาล์ว)ต้องเข้าถึงได้ง่ายและสามารถปล่อยน้ำได้ภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า

3. วาล์วน้ำต้องยังคงเปิดและรักษาอัตราการไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้มือของผู้ใช้งานบังคับจนกว่าจะปิดโดยตั้งใจ

4. ต้องมีป้าย ณ จุดติดตั้งให้เห็นได้อย่างชัดเจน

5. ฝักบัวนี้ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีระยะไม่เกิน 30 เมตร (100 ฟุต)จากจุดเสี่ยงและคนงานต้องสามารถไปถึงได้ภายใน 10 วินาที เส้นทางที่ไปต้องโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นเส้นทางตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องมีแสงสว่างพอเพียง อย่างไรก็ตาม หากพื้นที่นั้น มีการใช้สารเคมีอันตรายสูง เช่น กรดแก่ ด่างแก่ หรือสารอื่นที่มีผลกระทบรุนแรง ควรติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินให้ติดกับพื้นที่นั้น หรือให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้

6. จุดติดตั้ง ต้องอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (เช่น ทางที่จะไปถึงไม่ควรต้องลงหรือขึ้นไปชั้นอื่น หรือเป็นทางลาดขึ้น-ลง)

7. อุณหภูมิของน้ำควรรักษาให้คงที่ และควรอยู่ระหว่าง 15 -35 C ในกรณีที่เคมีทำให้เกิดการไหม้ที่ผิวหนัง (Chemical burn) ควรให้น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่ 15 C และหากปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือถูกเร่งที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งควรศึกษาจาก MSDS หรือผู้จำหน่าย เพื่อขอข้อมูลอุณหภูมิน้ำที่จะใช้กับฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน

8. ตำแหน่งการติดตั้ง

- ฝักบัวควรอยู่ในระยะ 82 นิ้ว (208.3ซม.)-96 นิ้ว (243.8 ซม.) จากระดับพื้น

- ที่ระดับ 60 นิ้ว (152.4 ซม.) สูงจากพื้นละอองน้ำจากฝักบัวต้องแผ่กว้างออกไปในระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้วเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ จุดศูนย์กลางของละอองน้ำดังกล่าวควรห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 16 นิ้ว

- คันชักเปิดวาล์วน้ำเข้าถึงได้ง่ายและไม่ควรสูงเกิน 69 นิ้ว (173.3 ซม.) จากระดับพื้น

ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)

 

1. ความเร็วของน้ำต้องต่ำพอที่จะไม่เกิดอันตรายกับตาของผู้ใช้น้ำจะต้องจ่ายให้กับตาทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่องที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า1.5 ลิตร/นาที หรือ 0.4 แกลลอน/นาทีที่แรงดัน40 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที

2. น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหลังจากเปิดวาล์ว และยังคงเกิดอยู่โดยไม่ต้องใช้มือของผู้ใช้งานบังคับจนกว่าจะปิดโดยตั้งใจ น้ำจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่มองเห็นได้ (สิ่งสกปรก สนิม เป็นต้น)

3. ถ้าเป็นชนิดบรรจุน้ำในตัวจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากไม่มีข้อแนะนำจากผู้ผลิต ให้เปลี่ยนน้ำทุก 1 เดือน

4. ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีระยะไม่เกิน 30 เมตรหรือ 100 ฟุต จากจุดเสี่ยงและคนงานต้องสามารถไปถึงได้ ภายใน 10 วินาที เส้นทางที่ไปต้องโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นเส้นทางตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องมีแสงสว่างพอเพียง อย่างไรก็ตามหากพื้นที่นั้นมี การใช้สารเคมีอันตรายสูง เช่น กรดแก่ ด่างแก่ หรือสารอื่นที่มีผลกระทบรุนแรงควรติดตั้งที่ล้างตาฉุกเฉินให้ติดกับพื้นที่นั้น หรือให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้

5. จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (เช่น ทางที่จะไปถึงไม่ควรจะต้องลงหรือขึ้นไปชั้นอื่น หรือเป็นทางลาดขึ้น-ลง)

6. อุณหภูมิของน้ำควรรักษาให้คงที่ และควรอยู่ระหว่าง 15 -35 C ในกรณีที่เคมีทำให้เกิดการไหม้ที่ผิวหนัง (Chemical burn) ควรให้น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่ 15 C และหากปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือถูกเร่งที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งควรศึกษาจาก MSDS หรือผู้จำหน่ายเพื่อขอข้อมูลอุณหภูมิน้ำที่จะใช้กับที่ล้างตาฉุกเฉิน

7. ตำแหน่งการติดตั้ง

- หัวฉีดน้ำล้างตาอยู่ในระยะ 33 นิ้ว(83.3 ซม.)-45 นิ้ว (114.3 ซม.) จากพื้น และห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 6 นิ้ว (15.3 ซม)สถานประกอบการใดจะติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินและ/หรือที่ล้างตาฉุกเฉิน ควรศึกษาค่ามาตรฐานที่เสนอไปแล้วข้างต้น เพื่อเทียบกับสินค้าของผู้ผลิต โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบที่เป็นฝักบัวหรือที่ล้างตาแบบแยกชุดต่างหากและแบบที่รวมชุดมีฝักบัวและที่ล้างตารวมกันพึงระลึกไว้เสมอ การปฏิบัติงานใดก็ตามหากมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเมื่อมีการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรืออวัยวะสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่นายจ้างต้องจัดหาฝักบัวอาบน้ำและที่ล้างตาฉุกเฉินไว้ให้ลูกจ้างใช้ชะล้างอวัยวะที่สัมผัสกับสารเคมีนั้นเพื่อเป็นการลดอันตรายในเบื้องต้นให้เหลือน้อยที่สุด

 
Website Implemented by ColorPack Creations Co., Ltd.