ศูนย์รวมความรู้ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

มาตรฐานหน้ากากกรองอนุภาค

มาตรฐานสหรัฐอเมริกา

หน้ากากกรองอนุภาคตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา จะยึดเกณฑ์ตามมาตรฐาน 42CFR Part 84 ซึ่งตามมาตรฐานนี้ หน้ากากกรองอนุภาคที่ผ่านมาตรฐานจะได้รับการรับรองจาก NIOSH และ Department of Health and Human Services (DHHS) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 9 ประเภทด้วยกัน โดยจะแบ่งตามประสิทธิภาพการกรอง(95, 99 และ 99.97%) และชนิดของไส้กรอง (N, R and P) ซึ่งทั้งหมดใช้อนุภาคขนาดเดียวกันคือ 0.3 micrometers

 

 

ประสิทธิภาพ

การกรองต่ำสุด

(%)

อนุภาคที่ใช้ทดสอบ

อนุภาคที่

ไม่ใช่น้ำมัน

(ทดสอบด้วย NaCl)

อนุภาคที่เป็น

น้ำมัน และไม่ใช่น้ำมัน

(ทดสอบด้วย DOP)

อนุภาคที่เป็น

น้ำมัน และไม่ใช่น้ำมัน

(ทดสอบด้วย DOP)

อายุการใช้งานนาน

95

99

99.97

N95

N99

N100

R95

R99

R100

P95

P99

P100

 

หมายเหตุ :

1. NaCI = sodium chloride

2.DOP oil = dioctyl phthalate

 

ข้อกำหนดของไส้กรองประเภทต่างๆ

N,R และ P บ่งบอกถึงการใช้งานของไส้กรองแต่ละชนิด

- ไส้กรอง N-series เป็นไส้กรองที่ไม่ทนต่อนำมัน 

- ไส้กรอง R-series เป็นไส้กรองที่ทนต่อนำมัน

- ไส้กรอง P-series เป็นไส้กรองที่ใช้เมื่อมีน้ำมันหรือไม่มีน้ำมันก็ได้

โดยระยะเวลาการใช้ของแต่ละไส้กรอง จะขึ้นอยู่กับความสกปรกของไส้กรอง การปิดกั้นการหายใจของอนุภาคที่ติดบนไส้กรอง

 

ไส้กรอง N-Series

โดยทั่วไปแล้ว ไส้กรองประเภทนี้จะเปลี่ยนต่อเมื่อไส้กรองสกปรก หรือหายใจได้ลำบาก อย่างไรก็ตาม หากใช้ในสถานที่ที่มีฝุ่นหรือสกปรกมาก ข้อกำหนดของหน้ากากประเภทนี้กำหนดให้ควรจะสามารถใช้ได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการหายใจลดลงตามระดับที่กำหนด

 

ไส้กรอง R-Series

ไส้กรองประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้ในการทำงานแบบต่อเนื่องครั้งเดียว (ทำงานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง) ในสถานที่ที่มีอนุภาคน้ำมัน ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรองสามารถขยายได้ตราบใดที่ไส้กรองยังสามารถกรองได้ตามระดับประสิทธิภาพ แต่ก็ควรจะมีการเปลี่ยนหรือปรับ หากสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่เปลี่ยนไป

 

ไส้กรอง P-Series

เนื่องจากสามารถใช้ได้ในหลายสภาพแวดล้อม การใช้หรือไม่ใช้ไส้กรองประเภทนี้ จะพิจารณาจากเพียงแค่ความสกปรกของไส้กรอง และประสิทธิภาพการหายใจเท่านั้น

 

 

มาตรฐานยุโรป 

 

มาตรฐานของสหภาพยุโรปแบ่งออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพพิจารณาโดยใช้ชนิดของอนุภาคประสิทธิภาพการกรอง และปริมาณการรั่วเข้าของอากาศภายนอก(Total Inward Leakage)เป็นเกณฑ์หลัก มาตรฐานของสหภาพยุโรปได้รับการเผยแพร่ไปใช้ยังประเทศต่างๆเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี อาร์เจนตินา เป็นต้น

 

 

ชั้นคุณภาพ

ประสิทธิภาพการกรอง(%)

ความหมาย

P1

P2

P3

80

94

99.95

ใช้กับอนุภาคที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทางกล ได้แก่ฝุ่น ละออง

ใช้กับอนุภาคที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทางกลและความร้อน ได้แก่ ฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ

ใช้กับอนุภาคทุกชนิดที่มีพิษมาก

 

 

 

 

 

เครื่องช่วยหายใจสำหรับสู้ภัย(ผจญภัย)

มาตรฐานของ ANSI/NFPA 1981-1992EDITION ได้แก้ไขมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องช่วยหายใจของพนักงานดับเพลิงจากเดิมที่อนุญาตให้ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดตัวกรองสารเคมี(Filter Type, Canister Masks) ในข้อกำหนดอุปกรณ์ดับเพลิงข้อ 19B เป็นให้ใช้เฉพาะเครื่องช่วยหายใจชนิดมีแหล่งจ่ายอากาศหายใจหรืออากาศอัดเท่านั้น และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่31 พฤษภาคม 2524 ซึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังนี้

1. Pressure Demand Respiratory Protectionมีอายุการใช้งานต้องไม่น้อยกว่า 30นาที

2. สามารถจ่ายอากาศได้มากกว่า 150%ของความต้องการของ NIOSH (กำหนดขั้นต่ำไว้ 40 ลิตร/นาที)

3. ผ่านการ Thermal Shock Test

4. การสั่นสะเทือน 9 ชั่วโมง โดยไม่ชำรุดเสียหาย

5. สายสะพายและอุปกรณจับยึดเป็นวัสดุทนไฟ(Flame and Heat Resistance)

6. ทนต่อการกัดกร่อนของเกลือ 5% เมื่อนำไปแช่ไว้นาน 48 ชั่วโมง

7. การใช้งานในห้องฝุ่น 1 ชั่วโมง โดยปกติ

8. วัสดุที่ทำช่องมอง(Lens) ต้องชุบผิวแข็งเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนทั้งสองด้าน

9. การสื่อคำพูดในระยะ 5 ฟุต จะมีคุณภาพเสียงลดลงไม่มากกว่า 28%

 

เครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศอัด หรือ มีแหล่งจ่ายอากาศหายใจ มี 2 ชนิด คือ

1.        ชนิดถังติดตัว (Self Contained Breathing Apparatus, SCBA)

2.        ชนิดถังติดตั้งประจำที่ หรือเครื่องอัดลมประจำที่ (Air-Line Respirator.)


1.        ชนิดถังติดตัว (Self -Contained Breathing Apparatus) SCBA

ในสมัยแรกเป็นชนิดที่เรียกว่า DemandType คือ ชนิดที่เมื่อหายใจเข้าภายในหน้ากากจะมีกำลังดันบรรยากาศติดลบ ปัจจุบันสภาพการใช้งานทั่วไปมีความเกี่ยวข้องกับสารพิษจึงพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบ Pressure Demand โดยที่ไม่ว่าจะหายใจเข้าหรือออก ภายในหน้ากากจะมีสภาพเป็นบวก คือ มีกำลังดันประมาณ 1 นิ้ว-น้ำ ตลอดเวลาเพื่อป้องกันมิให้แก๊สรั่วซึมเข้าไปภายในหน้ากากในจังหวะหายใจเข้าอันจะเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ โดยทั่วไปจะมีถังอัดอากาศสำหรับหายใจ โดยอากาศสำหรับหายใจต้องมีคุณภาพอากาศสูงกว่า Grade D. ตามมาตรฐาน ANSI/CGA G-7.1-1989 สำหรับการใช้งานบนบก และสูงกว่า Grade E. สำหรับกีฬาดำน้ำที่ลึกไม่เกิน125 ฟิต ลักษณะทั่วไปคือ ผู้ใช้จะต้องสะพายถังลมติดตัว อาจจะสะพายหลัง หรือสะพายเฉียงหรือสะพายที่สะโพกก็ได้ มีอายุ การใช้งานตั้งแต่ 5 นาทีจนถึง 1 ชั่วโมง

 

2.        ชนิดถังติดตั้งประจำที่หรือเครื่องอัดลมประจำที่ (Air-Line Respirator)

เนื่องจากงานบำรุงรักษาโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนานกว่า 1 ชั่วโมง หรือนานกว่าอายุการใช้งานของเครื่องช่วยหายใจสะพายหลังและ/หรือสถานที่ซึ่งเครื่องช่วยหายใจสะพายหลังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ก็ต้องใช้ระบบที่เรียกว่าเครื่องช่วยหายใจชนิดสายอัดลม(Air-Line Respirator.) ซึ่งมีแบบต่างๆคือ

- Constant Flow

เป็นชนิดที่จ่ายอากาศหายใจเข้าหน้ากากตลอดเวลาไม่ว่าจะหายใจหรือไม่ โดยทั่วไปจ่ายอากาศจากเครื่องอัดอากาศโดยตรง

- Demand Type

เป็นแบบที่จ่ายอากาศภายในให้หายใจเมื่อสูดหายใจเข้าเท่านั้น และในขณะหายใจเข้ากำลังดันบรรยากาศภายในหน้ากากจะมีค่าเป็นลบ คือ น้อยกว่าบรรยากาศปกติ

- Pressure Demand

เป็นแบบพัฒนาล่าสุด โดยภายในหน้ากากจะมีกำลังดันเป็นบวกตลอดเวลา ไม่ว่าจะหายใจเข้าหรือออก โดยทั่วไปอุปกรณ์จะประกอบด้วย

-ถังลม หรือเครื่องอัดลมชนิด Oil Less

-อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศ

-ท่อทางลม

-ชุดเครื่องช่วยหายใจ

คำเตือน ในกรณีที่นำไปใช้ในพื้นที่อันตรายอย่างยิ่งยวด จะต้องเป็นระบบที่มีถังลมติดตัวสำรอง 5นาทีเพื่อใช้หนีภัยในกรณีที่ระบบลมหรือสายลมขัดข้อง

 

 

 

 

 

Website Implemented by ColorPack Creations Co., Ltd.