`

การเลือกถุงมือตามชนิดสารเคมี (Chemical Resistant Glove Selection Guide)

Glove Selection Guide
Chemical Recommended Gloves Comments
Acetic acid Nitrile, Neoprene
Acetone Latex, double glove
Acetonitrile Nitrile, double glove
Acrylamide Nitrile
Ammonium Hydroxide Nitrile
Benzene ChemTek, Viton, Silver Shield
Butanol Latex, Nitrile
Buffers Latex, Nitrile
Carbon Disulfide Nitrile
Carbon Tetrachloride ChemTek, Viton, Silver Shield Probable Human Carcinogen.
Chemotherapy Drugs Latex or Nitrile, double glove
Chloroform ChemTek, Viton, Silver Shield
Cidex Latex, Nitrile, Neoprene
Clear Rite Nitrile
Cryogenic Liquids Cryogenic Gloves
Cyclohexane Nitrile
Dimethyl Formamide Neoprene, Latex
Dimethyl Sulfoxide Nitrile
1,4-Dioxane Butyl, Silver Shield Mutagen and probable carcinogen.
Ethanolamine Nitrile
Ethidium Bromide (10%) Nitrile, Neoprene
Ethyl Acetate Latex, double glove Butyl, Silver Shield are recommended for heavy use.
Ethanol Nitrile, Neoprene
Ethyl Ether Nitrile
Formaldehyde (37%) Nitrile, Neoprene, Latex
Formic Acid Nitrile, Latex
Glutaraldehyde (<5%) Latex, Nitrile
Guanidine Solutions Latex, double glove
Heptanes Nitrile
Hexane Nitrile
Hydrochloric acid Nitrile, Neoprene, Latex
Hydrogen peroxide (2 – 30%) Nitrile, Neoprene
Isopropanol (2-propanol) Nitrile, Latex
2-Mercaptoethanol Nitrile
Mercury, Inorganic Nitrile, Latex
Methanol Nitrile, Neoprene
Methylene Chloride ChemTek, Viton, Silver Shield Cal-OSHA regulated carcinogen.
Nitric Acid Nitrile
Osmium Tetroxide Nitrile, double glove
Perchloric Acid (70%) Nitrile
Phenol Nitrile, Neoprene
Phenol/Chloroform/Amyl Alcohol ChemTek, Viton, Silver Shield
Phosphoric acid Nitrile, Latex
Sodium Hydroxide Nitrile, Neoprene, Latex
Sulfuric Acid (50%) Nitrile, Latex
Sulfuric Acid (98%) ChemTek, Butyl, Silver Shield
TEMED Nitrile, double glove
Tetrahydrofuran Silver Shield, ChemTek
Trichloroacetic Acid Nitrile, Viton
Trifluoroacetic Acid Neoprene, Silver Shield
Xylene Nitrile, double glove ChemTek, Silver Shield recommended for heavy use.

facebook : Thai-Safetywiki

ติดต่อเรา : Thai-Safetywiki

มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีไวไฟ 29 CFR 1910.106

จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นนี้จึงทำให้มีโอกาสในการเกิดอันตรายเกี่ยวกับสารเคมี

อ่านต่อ »